Riksdagsskrivelse 2019/20:99

Riksdagsskrivelse 2019/20:99

Riksdagsskrivelse 2019/20:99

Regeringen

Utbildningsdepartementet1

Med överlämnande av kulturutskottets betänkande 2019/20:KrU1 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 5 december 2019

Andreas Norlén

Claes Mårtensson

1Riksdagsskrivelse 2019/20:98 till Finansdepartementet
Riksdagsskrivelse 2019/20:100 till Miljödepartementet
Riksdagsskrivelse 2019/20:101 till Kulturdepartementet

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.