Riksdagsskrivelse 2020/21:406

Riksdagsskrivelse 2020/21:406

Riksdagsskrivelse 2020/21:406

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2020/21:CU22 Privat initiativrätt – planintressentens medverkan vid detaljplaneläggning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 22 juni 2021

Åsa Lindestam

Claes Mårtensson

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.