Föråldrade it-system – hinder för en effektiv digitalisering

Riksrevisionens granskningsrapport 2019:28

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N

T I L L R I K S D A G E NB E S L U T A D : 2 0 1 9 - 1 0 - 0 1 D N R : 3 . 1 . 1 - 2 0 1 8 - 0 7 7 8 R I R 2 0 1 9 : 2 8

Härmed överlämnas enligt 9 § lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport:

Föråldrade
it-system

– hinder för en effektiv digitalisering

Riksrevisionen har granskat förekomsten av föråldrade
it-system
hos ett drygt

60-tal
större myndigheter. Fokus för granskningen har varit om myndigheterna och regeringen har gjort tillräckligt för att hantera de problem som föråldrade
it-system
innebär. Resultatet av granskningen redovisas i denna granskningsrapport. Den innehåller slutsatser och rekommendationer som avser regeringen och de
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Riksrevisionens granskningsrapporter

Riksrevisionen är en myndighet som hör till riksdagen och ansvarar för den ekonomiska granskningen av regeringen och de statliga myndigheterna. Riksrevisionen lämnar sina granskningsrapporter direkt till riksdagen.