Grundsärskolans kunskapsuppdrag – styrning, stöd och uppföljning

Riksrevisionens granskningsrapport 2019:13

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N

T I L L R I K S D A G E N

B E S L U T A D : 2 0 1 9 - 0 4 - 1 0

D N R : 3 . 1 . 1 - 2 0 1 8 - 0 2 6 8

R I R 2 0 1 9 : 1 3

Härmed överlämnas enligt 9 § lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport:

Grundsärskolans kunskapsuppdrag

– styrning, stöd och uppföljning

Riksrevisionen har granskat den statliga styrningen, stödet och uppföljningen av grundsärskolan sedan 2011. Resultatet av granskningen redovisas i denna granskningsrapport. Den innehåller slutsatser och rekommendationer som avser regeringen och Statens skolverk.

Riksrevisor Helena Lindberg har beslutat i detta ärende. Revisionsledare Olof Widmark har varit föredragande. Tillförordnad
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Riksrevisionens granskningsrapporter

Riksrevisionen är en myndighet som hör till riksdagen och ansvarar för den ekonomiska granskningen av regeringen och de statliga myndigheterna. Riksrevisionen lämnar sina granskningsrapporter direkt till riksdagen.