Klimat för pengarna? Granskningar inom klimatområdet 2009–2013

Riksrevisionens granskningsrapport 2013:19

SLUTRAPPORT: HÅLLBAR UTVECKLING – KLIMAT

RiR 2013:19

Klimat för pengarna?

Granskningar inom klimatområdet
2009–2013

KLIMAT FÖR PENGARNA? GRANSKNINGAR INOM KLIMATOMRÅDET
2009–2013

SLUTRAPPORT: HÅLLBAR UTVECKLING – KLIMAT

TILL RIKSDAGEN

DATUM:
2013-11-22

DNR:
31-2011-1078

RIR 2013:19

Härmed överlämnas enligt 9 § lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport över effektivitetsrevision:

Klimat för pengarna?

Granskningar inom klimatområdet
2009–2013

Riksrevisionen har granskat om staten använder sina styrmedel så att utsläppen av växthusgaser minskar i enlighet med klimatmålen och till rimliga kostnader. Resultatet av granskningen redovisas i denna granskningsrapport.

Företrädare för Miljödepartementet,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida