Konsten att styra – regeringens styrning av kulturområdets institutioner

Riksrevisionens granskningsrapport 2019:10

Konsten att styra – regeringens styrning av kulturområdets institutioner

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N

T I L L R I K S D A G E N

B E S L U T A D : 2 0 1 9 - 0 3 - 1 4

D N R : 3 . 1 . 1 - 2 0 1 8 - 0 4 5 4

R I R 2 0 1 9 : 1 0

Härmed överlämnas enligt 9 § lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport:

Konsten att styra

– regeringens styrning av kulturområdets institutioner

Riksrevisionen har granskat regeringens styrning av kulturområdets institutioner. Resultatet av granskningen redovisas i denna granskningsrapport. Den innehåller slutsatser och rekommendationer som avser regeringen.

Riksrevisor Helena Lindberg har beslutat i detta ärende. Revisionsdirektör Gunilla Lundquist
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Riksrevisionens granskningsrapporter

Riksrevisionen är en myndighet som hör till riksdagen och ansvarar för den ekonomiska granskningen av regeringen och de statliga myndigheterna. Riksrevisionen lämnar sina granskningsrapporter direkt till riksdagen.