Regional anpassning av arbetsmarknadsutbildning – vilka hänsyn tas till arbetsmarknadens behov?

Riksrevisionens granskningsrapport 2015:22

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N

RiR 2015:22

Regional anpassning av arbetsmarknadsutbildning

– vilka hänsyn tas till arbetsmarknadens behov?

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N

T I L L R I K S D A G E N

D A T U M : 2 0 1 5 - 1 2 - 2 1

D N R : 3 1 - 2 0 1 4 - 0 6 1 0

R I R 2 0 1 5 : 2 2

Härmed överlämnas enligt 9 § lagen (2002:1002) om revision av statlig verksamhet m.m följande granskningsrapport över effektivitetsrevisionen:

Regional anpassning av arbetsmarknadsutbildning

– vilka hänsyn tas till arbetsmarknadens behov?

Riksrevisionen har granskat om Arbetsförmedlingen anpassar arbetsmarknadsutbildning efter den regionala och lokala efterfrågan på arbetskraft samt
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Riksrevisionens granskningsrapporter

Riksrevisionen är en myndighet som hör till riksdagen och ansvarar för den ekonomiska granskningen av regeringen och de statliga myndigheterna. Riksrevisionen lämnar sina granskningsrapporter direkt till riksdagen.