Tullverkets kontroll – en träffsäker verksamhet?

Riksrevisionens granskningsrapport 2019:12

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N

T I L L R I K S D A G E N

B E S L U T A D : 2 0 1 9 - 0 4 - 0 3

D N R : 3 . 1 . 1 - 2 0 1 8 - 0 1 7 0

R I R 2 0 1 9 : 1 2

Härmed överlämnas enligt 9 § lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport:

Tullverkets kontroll

– en träffsäker verksamhet?

Riksrevisionen har granskat huruvida Tullverket har utformat sin kontrollverksamhet på ett effektivt sätt. Resultatet av granskningen redovisas i denna granskningsrapport. Den innehåller slutsatser och rekommendationer som avser regeringen och Tullverket.

Riksrevisor Stefan Lundgren har beslutat i detta ärende. Revisionsledare Henrik Allansson har varit föredragande. Revisionsdirektör Krister Jensevik
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida