Justitieutskottets sammanträde

Särskild kallelse- och föredragningslista 2011/12:34 Torsdag 2012-09-13 kl. 11:00

Torsdag 2012-09-13 kl. 11:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2011/12:34


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:34
Datum och tid: 2012-09-13 11:00
Plats: RÖ 7-44

1. Justering av protokoll

2. Resningsförfarandet i brottmål - återupptagandet av förundersökning och rätt till biträde (JuU3)
Beredning
Proposition 2011/12:156 och motioner
Föredragande: AB

3. Subsidiaritetsprövning av förslag till direktiv om skydd av EU:s finansiella intressen genom straffrättsliga bestämmelser, KOM(2012) 363
Beredning
Föredragande: MK

4. Att hantera brottmål effektivt (JuU2)
Fortsatt beredning
Skrivelse 2011/12:135 och motioner
Föredragande:LG

5. Fråga om utskottsinitiativ till justering av 20 kap. 4 § brottsbalken
Föredragande: AB

6. EU-frågor

7. Inkomna skrivelser

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Nästa utskottssammanträde torsdagen den 27 september 2012 kl. 09.30. OBS! Tiden!

Bilagor


Protokoll 2011/12:33
PM och motioner
PM och KOM(2012) 363, FaktaPM och SWD(2012) 196
Yttrande från RPS
PM

Särskilda kallelser och föredragningslistor

Särskilda kallelser och föredragningslistor talar om när konstitutionsutskottet, KU, sammanträder för att behandla de granskningsärenden som initierats efter ledamöternas KU-anmälningar. I dokumenten står det även vilka ärenden KU ska ta upp.