Justitieutskottets sammanträde

Särskild kallelse- och föredragningslista 2012/13:1 Torsdag 2012-09-27 kl. 10:00

Torsdag 2012-09-27 kl. 10:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2012/13:1


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:1
Datum och tid: 2012-09-27 10:00
Plats: RÖ 7-44

1. Information i EU-frågor från Justitiedepartementet

2. Justering av protokoll

3. Subsidiaritetsprövning av förslag till direktiv om skydd av EU:s finansiella intressen genom straffrättsliga bestämmelser, KOM(2012) 363
Fortsatt beredning, ev. justering
Föredragande: MK

4. Utskottsinitiativ rörande 20 kap. 4 § brottsbalken (JuU6)
Justering
Föredragande: AB

5. EU-frågor

6. Inkomna skrivelser

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Nästa utskottssammanträde torsdagen den 4 oktober 2012 kl. 10.00.

9.

Bilagor


Underlag från Justitiedepartementet
Protokoll 2011/12:34
PM
Utkast till betänkande 2012/13:JuU6


----
Arbetsplan

Särskilda kallelser och föredragningslistor

Särskilda kallelser och föredragningslistor talar om när konstitutionsutskottet, KU, sammanträder för att behandla de granskningsärenden som initierats efter ledamöternas KU-anmälningar. I dokumenten står det även vilka ärenden KU ska ta upp.