Justitieutskottets sammanträde

Särskild kallelse- och föredragningslista 2012/13:10 Torsdag 2012-11-15 kl. 10:00

Torsdag 2012-11-15 kl. 10:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2012/13:10


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:10
Datum och tid: 2012-11-15 10:00
Plats: RÖ 7-44

1. Protokollsjustering

2. Utbyte av uppgifter ur kriminalregister mellan EU:s medlemsstater (JuU4)
Justering
Proposition 2011/12:163
Föredragande: MK

3. Polisens tillgång till signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet (JuU7)
Justering
Proposition 2011/12:179 och motion
Föredragande: CB

4. EU-frågor

5. Inkomna skrivelser

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Nästa utskottssammanträde tisdagen den 20 november 2012 kl. 11.00.

OBS! Uppföljningsgruppen har möte direkt efter sammanträdet.

Bilagor


Protokoll 2012/13:9
Utkast till utskottets betänkande 2012/13:JuU4
Utkast till utskottets betänkande 2012/13:JuU7

Särskilda kallelser och föredragningslistor

Särskilda kallelser och föredragningslistor talar om när konstitutionsutskottet, KU, sammanträder för att behandla de granskningsärenden som initierats efter ledamöternas KU-anmälningar. I dokumenten står det även vilka ärenden KU ska ta upp.