Justitieutskottets sammanträde

Särskild kallelse- och föredragningslista 2012/13:2 Torsdag 2012-10-04 kl. 10:00

Torsdag 2012-10-04 kl. 10:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2012/13:2


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:2
Datum och tid: 2012-10-04 10:00
Plats: RÖ 7-44

1. Justering av protokoll

2. Subsidiaritetsprövning av förslag till direktiv om skydd av EU:s finansiella intressen genom straffrättsliga bestämmelser, KOM(2012) 363 (JuU8)
Justering
Föredragande: MK

3. EU-frågor

4. Inkomna skrivelser

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Nästa utskottssammanträde tisdagen den 16 oktober 2012 kl. 11.00.

Bilagor


Protokoll 2012/13:1
OBS! Utkast till utlåtande 2012/13:JuU8 skickas ut elektroniskt under onsdagen den 3 oktober

Särskilda kallelser och föredragningslistor

Särskilda kallelser och föredragningslistor talar om när konstitutionsutskottet, KU, sammanträder för att behandla de granskningsärenden som initierats efter ledamöternas KU-anmälningar. I dokumenten står det även vilka ärenden KU ska ta upp.