Justitieutskottets sammanträde

Särskild kallelse- och föredragningslista 2012/13:4 Torsdag 2012-10-18 kl. 10:00

Torsdag 2012-10-18 kl. 10:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2012/13:4


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:4
Datum och tid: 2012-10-18 10:00
Plats: RÖ 7-44

1. Information inför RIF-rådsmöte den 25-26 oktober 2012

2. Justering av protokoll

3. Utbyte av uppgifter ur kriminalregister mellan EU:s medlemsstater (Ecris) (JuU4)
Beredning
Proposition 2011/12:163
Föredragande: MK

4. Samverkan för att förebygga ungdomsbrottslighet (JuU5)
Beredning och fråga om att inhämta yttrande från socialutskottet
Proposition 2011/12:171 och motion
Föredragande: CB

5. Polisens tillgång till signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet (JuU7)
Beredning
Proposition 2011/12:179 och motion
Föredragande: CB

6. Att hantera brottmål effektivt (JuU2)
Fortsatt beredning
Skrivelse 2011/12:135 och motioner
Föredragande:LG

7. EU-frågor

8. Inkomna skrivelser

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Nästa utskottssammanträde tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 11.00.

Bilagor


Underlag från Justitiedepartementet
Protokoll 2012/13:3
PM
PM och motion
PM och motion
PM, yttrande från FiU och motioner

Särskilda kallelser och föredragningslistor

Särskilda kallelser och föredragningslistor talar om när konstitutionsutskottet, KU, sammanträder för att behandla de granskningsärenden som initierats efter ledamöternas KU-anmälningar. I dokumenten står det även vilka ärenden KU ska ta upp.