Justitieutskottets sammanträde

Särskild kallelse- och föredragningslista 2012/13:5 Tisdag 2012-10-23 kl. 11:00

Tisdag 2012-10-23 kl. 11:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2012/13:5


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:5
Datum och tid: 2012-10-23 11:00
Plats: RÖ 7-44

1. Justering av protokoll

2. Ramen för utgiftsområde 4 Rättsväsendet
Omedelbar justering
Yttrande till FiU
Prop. 2012/13:1 del 1, utgiftsområde 4 och motioner
Föredragande: LG

3. Mottagande av motioner
Motionerna 2011/12:So299 av Johan Pehrson (FP) från socialutskottet och 2011/12:Sf241 av Christina Höj Larsen m.fl (V) yrkande 6 från utrikesutskottet.
Omedelbar justering
Föredragande:AB

4. EU-frågor

5. Inkomna skrivelser

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Nästa utskottssammanträde torsdagen den 25 oktober 2012 kl. 10.00.

Bilagor


Protokoll 2012/12:4
Förslag till protokollsutdrag
Motioner

Särskilda kallelser och föredragningslistor

Särskilda kallelser och föredragningslistor talar om när konstitutionsutskottet, KU, sammanträder för att behandla de granskningsärenden som initierats efter ledamöternas KU-anmälningar. I dokumenten står det även vilka ärenden KU ska ta upp.