Justitieutskottets sammanträde

Särskild kallelse- och föredragningslista 2012/13:7 Tisdag 2012-11-06 kl. 11:00

Tisdag 2012-11-06 kl. 11:00

Föredragningslista

Justitieutskottet 2012/13:7


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:7
Datum och tid: 2012-11-06 11:00
Plats: RÖ 7-44

1. Rådsslutsatser inom EU:s uppföljning av Pekingplattformen: "Våld mot kvinnor"
Överläggning
Statsrådet Nyamko Sabuni m.fl. från Utbildningsdepartementet

2. Protokollsjustering

3. Budgeten; anslagsfördelning (JuU1)
Beredning
Proposition 2012/13:1 och motioner
Föredragande: LG

4. Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen
Yttrande till KU
Fortsatt beredning
Föredragande: MK

5. Mottagande av motion
Omedelbar justering
Motion 2012/13:T339 av Eliza Roszkowska Öberg (M) från trafikutskottet
Föredragande: AB

6. EU-frågor

7. Inkomna skrivelser

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Nästa utskottssammanträde torsdagen den 8 november 2012 kl. 10.00.

10.

Bilagor


Underlag från utbildningsdepartementet
Protokoll 2012/13:6
Missiv, recit, motionshäfte och tabeller
Utkast till yttrande 2012/13:JuU1y
Motion och protokollsutdrag från TU

Särskilda kallelser och föredragningslistor

Särskilda kallelser och föredragningslistor talar om när konstitutionsutskottet, KU, sammanträder för att behandla de granskningsärenden som initierats efter ledamöternas KU-anmälningar. I dokumenten står det även vilka ärenden KU ska ta upp.