2005 års redogörelse för företag med statligt ägande

Skrivelse 2004/05:120

Regeringens skrivelse 2004/05:120

2005 års redogörelse för företag med statligt ägande Skr. 2004/05:120

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 26 maj 2005

Göran Persson

Thomas Östros

(Näringsdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen lämnar regeringen en redogörelse för förvaltningen av statens företagsägande samt för verksamheten i de företag som Regeringskansliet förvaltade vid årsskiftet 2004/05.

1

1 Introduktion Skr. 2004/05:120

Riksdagen har fattat beslut om att regeringen skall lämna en årlig redogö-  
relse för företag med statligt ägande (prop. 1980/81:22, bet.  
1980/81:NU29, rskr. 1980/81:147). Redogörelsen har under åren ut-  
vecklats både till form och innehåll. Syftet är att ge en samlad och tydlig  
bild över statens företagsengagemang och de värden som finns i den  
statliga företagssfären. Verksamhetsberättelsen för företag med statligt  
ägande utgör regeringens årliga redogörelse (bilaga 1).  
Verksamhetsberättelsen liksom kvartalsrapporterna finns tillgängliga  
på regeringens hemsida: www.regeringen.se. Rapporterna finns även att  
tillgå på engelska eftersom regeringen mötts av ett stort intresse från ut-  
landet för den svenska modellen för förvaltningen av företag med statligt  
ägande.  
I det följande lämnas uppgifter om utvecklingen i fråga om förvalt-  
ningen av statens företagsägande under 2004 fram till och med april  
2005. I redovisningen ingår dels aktiebolag vars aktier förvaltas av  
Regeringskansliet, dels de tre affärsdrivande verken Luftfartsverket,  
Sjöfartsverket och Affärsverket svenska kraftnät.  
I årets redogörelse presenterar regeringen vissa förbättringar och för-  
tydliganden avseende ägarförvaltningen och implementeringen av ägar-  
policyn. Bland annat redovisas efterlevnaden av riktlinjerna av före-  
tagens anställningsvillkor för ledande befattningshavare. I tabellform  
återfinns nu även uppgifter om könsuppdelad sjukfrånvaro. Branschav-  
snittet, där branschspecifika uppgifter om de viktigaste orsakerna bakom  
resultatutvecklingen i den statliga företagssfären presenteras, har utökats  
och omfattar nu även flyg-, skog-, finan- och fastighetssektorn utöver  
som tidigare – elenergi-, järnvägs, post- och telekomsektorn. Processen  
för att fastställa ekonomiska mål i gruppen företag med marknadsmäs-  
siga krav beskrivs. Därtill lämnas uppgift om beslutade ekonomiska mål i  
dessa företag.  
Den 16 december 2004 överlämnade den så kallade kodgruppen  
”svensk kod för bolagsstyrning” (Koden) till Justitiedepartementet. De  
principer som regeringen tillämpar i sin ägarpolicy överensstämmer i stor  
utsträckning med reglerna i Koden. Under rubriken Statens ägarpolitik  
redogör regeringen för sin syn på principerna för ägarstyrning och hur  
regeringen förhåller sig till Koden i förvaltningen av företagen med stat-  
ligt ägande.  
Sedan 2001 redovisas en konsoliderad balans- och resultaträkning. I  
den siffermässiga presentationen och analysen av den statliga företags-  
sfären samt i avsnittet med företagspresentationerna delas företagen upp i  
två huvudgrupper: företag som verkar under marknadsmässiga villkor  
och krav och företag som har särskilda samhällsintressen att ta hänsyn  
till. Uppdelningen underlättar analysen och uppföljningen av såväl hela  
portföljen som de enskilda företagens resultat och måluppfyllelse. En  
redogörelse lämnas även av hur många av de statliga bolagen som publi-  
cerat delårsrapporter och årsredovisningar på sina hemsidor.  
För att behålla kontinuiteten i regeringens rapportering till riksdagen  
finns liksom förgående år företagspresentationer som innehåller en sam-  
manfattad ekonomisk redovisning, en presentation av bolagets verksam-  
het och mål samt en utvärdering av det gångna året. I syfte att tydliggöra 3
 

bakgrunden och motiven till att staten äger de enskilda bolagen inleds Skr. 2004/05:120 varje företagspresentation med en ingress som ger en översiktlig bild av

bolagets historik och verksamhet. Som ett komplement till denna översikt finns propositionsförteckningar för respektive bolag. I företagspresentationen finns även information om de styrelser som utsetts på bolagsstämmorna eller genom regeringsbeslut under 2004 och under våren 2005. Dessutom redovisas styrelseledamöternas och ordförandens arvoden. Av presentationen framgår också om företaget har en etisk policy, jämställdhetspolicy, miljöpolicy, och miljöledningssystem. Dessutom redovisas könsuppdelad statistik avseende antal anställda, andel kvinnor och män i ledningsgrupp och styrelse. För att den intresserade själv skall kunna finna mer information om respektive företag finns information om företagens webbadresser.

Förtroendefrågan med krav på att statliga bolag bör ha en dokumenterad etisk policy och tydligt kommunicera sina värdegrunder finns kvar. En samlad redovisning över hur många - och hur stor del - av de statliga företagens totala tillgångar som omfattas av miljöpolicy och miljöledningssystem lämnas. För bolag med över tio anställda och där statens ägarandel överstiger 20 procent lämnas även uppgift om personalens sjukfrånvaro. En översikt över sjukfrånvaron på aggregerad nivå kompletterar den redovisning som lämnas på respektive företagspresentation. En sammanställning av fördelningen mellan revisionsarvoden och övriga arvoden som utbetalats till revisorer presenteras.

I avsnittet om den statliga ägarpolitiken finns information om Näringsdepartementets förvaltningskostnader avseende bland annat interna kostnader och köpta tjänster.

En namnförteckning avseende bolagsstämmovalda ledamöter och arbetstagarrepresentanter redovisas. Information lämnas om tid för inval i styrelse, födelseår samt nuvarande titel/sysselsättning.

Riksrevisionen har granskat förvaltningen av företag med statligt ägande och redovisat sina slutsatser i ett antal rapporter varav några överlämnats till riksdagen. Regeringen avser att återkomma till riksdagen med sina kommentarer med anledning av Riksrevisionens iakttagelser.

Bilaga 1 finns endast i det tryckta dokumentet och saknas alltså i det elektroniska dokumentet.

4

2005 års redogörelse för företag med statligt ägande Skr. 2004/05:120
 

5

Näringsdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 26 maj 2005

Närvarande: Statsministern Persson, statsråden Ringholm, Freivalds,

Sahlin, Pagrotsky, Östros, Messing, Y. Johansson, Bodström,

Sommestad, Karlsson, Andnor, Nuder, M. Johansson, Hallengren,

Björklund, Holmberg, Jämtin, Österberg, Orback

Föredragande: statsrådet Östros

Regeringen beslutar Regeringens skrivelse 2004/05:120 2005 års redogörelse för företag med statligt ägande

129

Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2005-05-31 Bordläggning: 2005-05-31 Hänvisning: 2005-06-01 Motionstid slutar: 2005-06-15

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.