2007 års redogörelse för företag med statligt ägande Skr. 2006/07:120

Skrivelse 2006/07:120

Regeringens skrivelse 2006/07:120 2007 års redogörelse för företag med statligt ägande Skr. 2006/07:120 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 28 Juni 2007 Fredrik Reinfeldt Maud Olofsson (Näringsdepartementet) Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen lämnar regeringen en redogörelse för förvaltningen av statens företagsägande samt för verksamheten i de företag som Regeringskansliet förvaltade vid årsskiftet 2006/07. Innehållsförteckning 1 Introduktion 3 Bilaga 1 2007 års redogörelse för företag med statligt ägande 5 Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 28 juni 2007. 125 1 Introduktion Riksdagen har fattat beslut om att regeringen ska lämna en årlig redogörelse för företag med statligt ägande (prop. 1980/81:22, bet. 1980/81:NU29, rskr. 1980/81:147). Redogörelsen har under åren utvecklats både till form och innehåll. Syftet är att ge en samlad och tydlig bild över statens företagsengagemang och de värden som finns i den statliga företagssfären. Verksamhetsberättelsen för företag med statligt ägande utgör regeringens årliga redogörelse (bilagan). Verksamhetsberättelsen liksom delårsrapporterna finns tillgängliga på regeringens hemsida: www.regeringen.se. Rapporterna finns även att tillgå på engelska. I det följande lämnas uppgifter om utvecklingen i fråga om förvaltningen av statens företagsägande under 2006 fram till och med maj 2007. I redovisningen ingår dels information om aktiebolag vars aktier ägs av svenska staten, dels information om organisationen Svenska Skeppshypotekskassan. I avsnittet om regeringens ägarförvaltning ingår ett avsnitt om regeringens uppdrag där det redogörs för regeringens förvaltningsmandat, befintliga bemyndiganden, organisation av förvaltning och försäljning och information om Näringsdepartementets förvaltningskostnader. Avsnittet om ramverk redogör för de lagar och regelverk som omfattar statligt ägda företag, såsom exempelvis svensk kod för bolagsstyrning. I statens ägarpolicy redogör regeringen för sin inställning i viktiga principfrågor som gäller förvaltning av de statligt ägda företagen, såsom styrelsenomineringsprocessen, styrelsens sammansättning, utvärdering av styrelserna, styrelsernas arvoden och styrelsens ansvar. Regeringen kommer under hösten 2007 att presentera nya riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och reviderade riktlinjer för extern rapportering, inklusive tydligare informationskrav för företagens hållbarhetsinformation. Ett annat avsnitt handlar om försäljning av statligt ägda företag. Avsnittet innehåller bland annat en bakgrund med tidigare och internationella erfarenheter av försäljningar av statligt ägda företag. Därtill beskrivs organisationen kortfattat och de företag som riksdagen givit regeringen mandat att minska statens ägande i. I efterföljande avsnitt beskrivs översiktligt regeringens syn på frågor som rör socialt och hållbart ansvar. I samma avsnitt finns fyra exempel från de statligt ägda företagen med beskrivningar av hur de arbetar med hållbarhetsfrågor ur ett affärsperspektiv. En konsoliderad balans- och resultaträkning redovisas liksom tidigare år. I den siffermässiga presentationen och analysen av den statliga företagssfären har företagen delats upp i två grupper: företag som verkar under marknadsmässiga villkor och företag som har särskilda samhällsintressen att ta hänsyn till. Uppgifter lämnas om beslutade ekonomiska mål i såväl företagsgruppen företag som verkar under marknadsmässiga villkor som företag som har särskilda samhällsintressen. Mål och utvärdering är viktiga verktyg i ägarstyrningen. Ett särskilt avsnitt beskriver beslutsprocessen av mål och utvärderingen av dessa. I anslutning till detta lämnas en översiktlig tabell över beslutade mål och utfall. För kontinuitet i regeringens rapportering till riksdagen finns liksom tidigare år företagspresentationer som innehåller en sammanfattad ekonomisk redovisning, en presentation av företagets verksamhet och mål samt en utvärdering av det gångna året. Finansiella och verksamhets- och samhällsekonomiska/sektorpolitiska mål redovisas och utvärderas. Som ett komplement till företagspresentationer finns propositionsförteckningar för respektive företag. I företagspresentationen finns även information om de styrelser som utsetts på bolagsstämmorna under 2006 och under våren 2007. Därutöver redovisas styrelseledamöternas och ordförandens arvoden. Av presentationen framgår också om företaget har en etikpolicy, jämställdhetspolicy, miljöpolicy, ett miljöledningssystem och ett aktivt mångfaldsarbete samt könsfördelning av företagets anställda, ledningsgrupp och styrelse. För att den intresserade själv ska kunna finna mer information om respektive företag finns information om företagens webbadresser. En namnförteckning över bolagsstämmovalda ledamöter och arbetstagarrepresentanter redovisas. Information lämnas om tid för inval i styrelse, födelseår samt nuvarande titel/sysselsättning. Riksrevisionen har granskat förvaltningen av företag med statligt ägande och redovisat sina slutsatser i ett antal rapporter. Regeringen avser att återkomma till riksdagen med sina kommentarer med anledning av Riksrevisionens iakttagelser. Bilagan (verksamhetsberättelsen) finns endast i det tryckta dokumentet. 2007 års redogörelse för företag med statligt ägande Näringsdepartementet Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 28 juni 2007. Närvarande: Statsministern Reinfeldt, statsråden Olofsson, Bildt, Leijonborg, Odenberg, Björklund, Carlsson, Littorin, Malmström, Billström, Tolgfors. Föredragande: Statsrådet Olofsson. Regeringen beslutar skrivelse 2006/07:120 2007 års redogörelse för företag med statligt ägande Skr. 2006/07:120 Skr. 2006/07:120 2 3 1 Skr. 2006/07:120 Skr. 2006/07:120 Skr. 2006/07:120 Bilaga 1 Skr. 2006/07:120 Bilaga 1 64 65 1 Skr. 2006/07:120 1 125 1
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2007-07-05 Bordläggning: 2007-08-16 Hänvisning: 2007-08-23 Motionstid slutar: 2007-10-03

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.