Nordiskt samarbete 2000

Proposition 2000/01:90

Regeringens skrivelse
2000/01:90

Nordiskt samarbete 2000

Skr.

2000/01:90

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 8 mars 2001

Göran Persson

LeifPagrotsky

(Utrikesdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redogör regeringen för samarbetet under år 2000 mellan de
nordiska ländernas regeringar, med huvudsaklig inriktning på
verksamheten i Nordiska ministerrådet.

1 Riksdagen 2000/01. 1 saml. Nr 90

Innehållsförteckning

Skr. 2000/01:90

1    Inledning............................................................................................3

2   Samarbetets huvudområden..............................................................5

2.1     Samarbetet inom Norden.............. 5

2.2     Norden och
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2001-03-14 Bordläggning: 2001-03-14 Lagd till handlingarna: 2001-03-15 Hänvisning: 2001-03-15 Motionstid slutar: 2001-03-29

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.