Redovisning av AP-fondernas verksamhet 2004

Skrivelse 2004/05:130

Regeringens skrivelse 2004/05:130

Redovisning av
AP-fondernas
verksamhet 2004

Skr.

2004/05:130

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 19 maj 2005

Göran Persson

Sven-Erik
Österberg

(Finansdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen lämnar regeringen en redovisning av de allmänna pensionsfondernas
(AP-fondernas)
verksamhet under 2004. I redovisningen ingår bl.a. en sammanställning av
AP-fondernas
årsredovisningar och en utvärdering av fondernas förvaltning.

Sammanställningen av
AP-fondernas
årsredovisningar visar att resultatet för buffertfonderna sammantagna, dvs.
Första–Fjärde
samt Sjätte
AP-fonderna,
uppgick till 63,7 miljarder kr 2004. Förutom resultatet påverkades buffertkapitalet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2005-05-25 Hänvisning: 2005-05-25 Bordläggning: 2005-05-25 Motionstid slutar: 2005-06-09

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.