Riksrevisionens rapport om att hantera brottmål effektivt - en utmaning för regeringen och rättsväsendet

Skrivelse 2011/12:135

Regeringens skrivelse 2011/12:135

Riksrevisionens rapport om att hantera brottmål

Skr.

effektivt – En utmaning för regeringen och

2011/12:135

rättsväsendet

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 29 mars 2012

Fredrik Reinfeldt

Beatrice Ask

(Justitiedepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser som Riksrevisionen gjort i rapporten Att hantera brottmål effektivt – En utmaning för regeringen och rättsväsendet (RiR 2011:27).

Brottsutvecklingen påverkas i stor utsträckning av faktorer som ligger utanför rättsväsendets verksamhet. Riksrevisionen följer ett fåtal frågor som var aktuella för rättsväsendet i början av
2000-talet
och granskar därefter
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2012-04-04 Bordläggning: 2012-04-10 Hänvisning: 2012-04-11 Motionstid slutar: 2012-04-25

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.