Riksrevisionens rapport om regeringens redovisning i budgetpropositionen för 2014

Skrivelse 2013/14:205

Regeringens skrivelse 2013/14:205

Riksrevisionens rapport om regeringens

Skr.

redovisning i budgetpropositionen för 2014

2013/14:205

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 10 april 2014

Fredrik Reinfeldt

Peter Norman

(Finansdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser som Riksrevisionen har gjort i rapporten Transparensen i budgetpropositionen för 2014 – Tillämpningen av det finanspolitiska ramverket (RiR 2013:23).

Regeringen instämmer i stora delar i det som Riksrevisionen framhållit avseende behovet av transparens och tydlighet i budgetpropositionen och arbetar kontinuerligt med att utveckla innehållet i propositionen i den riktning som Riksrevisionen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2014-04-16 Bordläggning: 2014-04-16 Hänvisning: 2014-04-25 Motionstid slutar: 2014-05-02

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.