Sysselsättningsåtgärder inom kulturområdet, SESAM-projektet

Skrivelse 1999/2000:65

Regeringens skrivelse 1999/2000:65

Sysselsättningsåtgärder inom kulturområdet,

Skr.

SESAM-projektet

1999/2000:65

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 24 februari 2000

Lena
Hjelm-Wallén

Marita Ulvskog

(Kulturdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

Riksdagen beslutade år 1995 att använda 235 miljoner kronor som en engångsinsats för sysselsättningsåtgärder inom kulturområdet (prop. 1994/95:100, bil. 12, bet. 1994/95:KrU 18, rskr. 1994/95:251). I denna skrivelse lämnar regeringen en redogörelse för projektet. Det s.k.
SESAM-projektet
har varit inriktat på att bevara och öppna föremålssamlingarna i främst de statligt stödda museerna. Medlen har använts för en räddningsaktion genom registrering, dokumentation,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2000-03-02 Bordläggning: 2000-03-06 Hänvisning: 2000-03-07 Motionstid slutar: 2000-03-21

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.