Utvecklingen inom den kommunala sektorn

Skrivelse 2000/01:102

Regeringens skrivelse

2000/01:102

Utvecklingen inom den kommunala sektorn

Skr.

2000/01:102

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 5 april 2001

Göran Persson

Lars-Erik Lövdén

(Finansdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen lämnar regeringen en översiktlig redovisning av hur ekono-
min och verksamheten i kommuner och landsting har utvecklats de se-
naste åren.

Redovisningen av den ekonomiska utvecklingen innefattar i huvudsak
utvecklingen av kommunsektorns andel i samhällsekonomin och av
sektorns finansiella sparande, resultatutvecklingen för kommuner och
landsting samt kommunala koncerner, sysselsättningsutvecklingen,
kommunala entreprenader och köp av verksamhet samt effekter av det
utjämningssystem
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2001-04-12 Bordläggning: 2001-04-17 Hänvisning: 2001-04-18 Motionstid slutar: 2001-05-02

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.