Utvecklingsplan för förskola, skola och vuxenutbild- ning kvalitet och likvärdighet

Skrivelse 1996/97:112

Regeringens skrivelse

1996/97:112

Utvecklingsplan för förskola, skola och vuxenutbild-

ning kvalitet och likvärdighet

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 6 mars 1997

Lena Hjelm-Wallén

Ylva Johansson

(Utbildningsdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redogör regeringen för sin grundläggande syn på utbild-

ningsväsendet och anger vilka områden som kommer att prioriteras under

den kommande tvåårsperioden.

Regeringen prioriterar arbetet med att utveckla utbildningens kvalitet

och likvärdighet. Skolverkets roll bör utvecklas och den gällande an-

svarsfördelningen mellan stat och kommun förtydligas. Integrationen

mellan förskola, skola och skolbarnsomsorg fokuseras liksom skolans

inre
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1997-03-11 Bordläggning: 1997-03-11 Hänvisning: 1997-03-12 Motionstid slutar: 1997-04-03

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Följdmotioner (24)