3R-centret

Skriftlig fråga 2018/19:917 av Betty Malmberg (M)

Betty Malmberg (M)

till Statsrådet Jennie Nilsson (S)

 

Jordbruksverket hyser ett så kallat 3R-center inom sin myndighet. De tre R:en är en förkortning för replace, reduce and refine, och syftet med centret är att bidra till att användningen av försöksdjur ska minska. Av Jordbruksverkets regleringsbrev framgår vilka uppgifter centret ska arbeta med samt vilken budget det har att röra sig med. Budgeten har varit aviserad att uppgå till 15 miljoner kronor per år under åren 2017–2020. Det är känt att hela anslaget inte gick åt i fjor utan att överskottet användes till annat. Det har också föranlett att Jordbruksverket nu äskar ett lägre belopp till centrets fortsatta verksamhet. Samtidigt vet vi att behovet av forskning på området är både angeläget och stort. Vetenskapsrådet avsätter ca 13 miljoner kronor per år, vilket innebär en beviljandenivå av forskningsmedel som ligger långt under övriga områden. 

Med hänvisning till ovanstående vill jag fråga statsrådet Jennie Nilsson:

 

Vilka åtgärder är statsrådet beredd att vidta för att öka forskning och innovation inom 3R-området, och kommer 3R-centret att kunna bidra till detta i ökad utsträckning?

Frågan är inlämnad

Händelser

Inlämnad: 2019-08-27 Överlämnad: 2019-08-28 Anmäld: 2019-08-29 Svarsdatum: 2019-09-11 Sista svarsdatum: 2019-09-11
Svar på skriftlig fråga