Agenda 2030

Skriftlig fråga 2018/19:747 av Betty Malmberg (M)

Betty Malmberg (M)

till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

Agenda 2030 antogs av FN:s medlemsländer år 2015. De 17 målen innehåller en global vision för hållbar utveckling och hur dess många dimensioner interagerar: ekonomiskt, ekologiskt och socialt. Många tänker på målen som rent miljömässiga men det stämmer inte. De handlar också om att utrota fattigdom, öka jämställdheten, förverkliga mänskliga rättigheter för alla, god utbildning och hälsa, skapa hållbar ekonomisk tillväxt, öka innovationer med mera. Målen gäller dessutom alla länder, oavsett inkomst- och utvecklingsnivå. Varje land måste därför själv ta ställning till vilka åtgärder som ska vidtas utifrån sina nationella förutsättningar och hur det ska ske, även om det samtidigt finns ett fokus på att stötta för att bidra till att målen nås i de länder som står inför de största utmaningarna. Men vi ska som sagt också göra vårt.

I dag är det Utrikesdepartementet och Miljödepartementet som bär ansvar för det svenska genomförandet av Agenda 2030. Med den hemvisten förstärks bilden av att Agenda 2030 bara handlar om miljöfrågor och att lyfta utvecklingsländer ur fattigdom. Enligt Statistiska centralbyråns (SCB) första bedömning uppfyller Sverige endast cirka 20 procent av de globala indikatorerna för Agenda 2030.

Med tanke på omfattningen av målen och dess komplexa karaktär krävs ett närvarande ledarskap på länders högsta nivå. Undertecknad menar att det därför vore rimligt att det är Finansdepartementet som ska ansvara för regeringens arbete med att förverkliga frågorna nationellt.

Med hänvisning till ovan vill jag fråga statsrådet Ardalan Shekarabi:

 

Vilka åtgärder tänker statsrådet vidta för att stärka det svenska ledarskapet för Agenda 2030-frågorna och för att Sverige ska kunna uppfylla vårt ansvar för att infria de globala målen?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2019-06-11 Överlämnad: 2019-06-11 Anmäld: 2019-06-12 Svarsdatum: 2019-06-19 Sista svarsdatum: 2019-06-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga