Äldres psykiska ohälsa

Skriftlig fråga 2020/21:1943 av Ann-Britt Åsebol (M)

Ann-Britt Åsebol (M)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Coronakommissionen har tydliggjort medicinska brister i äldreomsorgen och vården. Pandemin har medfört stora samhällsförändringar och ett stort lidande för människor av alla åldrar.

De som har drabbats hårdast av covid-19-pandemin i Sverige är de äldsta och sköraste. Coronakommissionens första delrapport har tydligt beskrivit de strukturella bristerna i äldrevården, inte minst bristen på medicinsk kompetens i verksamheten. De flesta äldre på särskilda boenden lider såväl av demens eller annan psykisk sjukdom som av kroppsliga sjukdomar. Samsjuklighet mellan psykiatriska och somatiska sjukdomar ökar ofta dödligheten och försämrar prognosen för båda

Var tredje kvinna och var femte man över 77 år har besvär med ångest. Även depression är så vanligt bland äldre personer att det kan beskrivas som ett folkhälsoproblem.

En tredjedel av alla över 65 år har vårdats för psykisk sjukdom alternativt använt psykofarmaka. Suicid är också vanligare hos äldre, främst hos män över 84 år.

Depression tillhör de vanligaste psykiska hälsoproblemen hos äldre personer. Andelen äldre personer med depression bedöms vara så omfattande att man kan tala om det som ett folkhälsoproblem.

Symtomen vid depression skiljer sig mellan yngre och äldre personer. Depressioner hos äldre personer visar ofta ett långdraget förlopp, och symtomen är mindre tydliga. En depression hos personer i hög ålder präglas ofta av hopplöshetskänsla, ångest eller oro. Många äldre personer med depression har även sömnproblem. Det är vanligt att äldre personer söker vård för kroppsliga besvär i stället för psykiska symtom. Det finns även samband mellan depression och demenssjukdom.

Ångest är ofta både vanligt och långvarigt och förekommer många gånger tillsammans med depression. Ångest är också vanligt vid en begynnande demenssjukdom.

Förutom att psykisk sjukdom hos de äldre sannolikt har bidragit till en högre dödlighet hos många med coronasmitta har också den psykiska hälsan hos de äldre i många fall försämrats.

Min fråga till socialminister Lena Hallengren:

 

Vilka specifika åtgärder avser ministern att vidta för att minska den psykiska ohälsan hos den äldre delen av befolkningen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-02-23 Överlämnad: 2021-02-23 Anmäld: 2021-02-24 Svarsdatum: 2021-03-03 Sista svarsdatum: 2021-03-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga