Ansvaret för kommunal tillsyn

Skriftlig fråga 2021/22:1490 av Jörgen Berglund (M)

Jörgen Berglund (M)

till Statsrådet Ida Karkiainen (S)

 

När det ska utövas tillsyn över skolor görs det av Skolinspektionen oavsett om det är en kommunal eller en fristående skola. Det är ur flera aspekter rimligt, då Skolinspektionen är en oberoende och fristående myndighet som inte själv är huvudman för någon skola. När det ska utövas tillsyn över förskolor är det däremot kommunen där förskolan ligger som utför tillsynen. Det gäller oavsett om det är en kommunal eller en fristående förskola. Här uppstår det ett trovärdighetsproblem i två delar. Den ena delen handlar om att kommunen utövar tillsyn över en konkurrerande verksamhet i det fall då förskolan är en fristående förskola. Den andra delen handlar om att kommunen utövar tillsyn över sig själv, även om det är en annan del av kommunen som utför tillsynen. Detta gäller också till exempel livsmedelstillsyn, där de kommunala inspektörerna utövar tillsyn både över egen verksamhet, vilket många kommuner har i form av tillagningskök, och över privat verksamhet i form av restauranger och annat. Det är viktigt att alla i samhället känner tillit till att våra myndigheter som utövar olika former av tillsyn är oberoende, opartiska och självständiga. Ett dilemma uppstår när kommuner utövar tillsyn både över sig själva och sina konkurrenter. Ett sätt att lösa detta är att låta någon annan myndighet vara tillsynsmyndighet på de områden där kommunen riskerar att hamna på dubbla stolar.

Jag vill mot bakgrund av det ovanstående ställa följande fråga till statsrådet Ida Karkiainen:

 

Tänker statsrådet vidta några åtgärder för att stärka transparensen, oberoendet och förtroendet för myndigheters tillsyn genom att till exempel låta Skolinspektionen ta över ansvaret för tillsyn över förskolor?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2022-04-21 Överlämnad: 2022-04-22 Anmäld: 2022-04-26 Svarsdatum: 2022-05-04 Sista svarsdatum: 2022-05-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga