Arbetsskadeförsäkringen

Skriftlig fråga 2019/20:1110 av Ida Gabrielsson (V)

Ida Gabrielsson (V)

till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

Arbetsskadeförsäkringen kan ge ersättning (livränta) vid skada på grund av olycksfall eller sjukdom i arbetet. Den är ett komplement till den ersättning som utgår från sjukförsäkringen. Ersättning kan också lämnas om en försäkrad byter till ett lägre betalt arbete eller går ner i arbetstid på grund av arbetsskadan.

Arbetsskadeförsäkringen bygger på grundtanken om att den som skadas av sitt arbete ska få full kompensation för den inkomstförlust som hen lider till följd av skadan.

Dagens arbetsskadeförsäkring har stora brister. Regelverket har ändrats vid ett flertal tillfällen och blivit alltmer restriktivt. Som en följd av detta är det allt färre som får sina arbetsskador och arbetssjukdomar godkända, i synnerhet kvinnor. Enligt LO har huvudregeln numera blivit att en arbetsskadad arbetstagare inte får någon ersättning från försäkringen. De huvudsakliga skälen till detta är den så kallade bevisregelns utformning samt det så kallade varaktighetskravet.

Som en effekt av detta har statens kostnader för arbetsskadeförsäkringen minskat betydligt, från över 11 miljarder kronor 1991 till 2,8 miljarder kronor 2018 (ej justerat för inflation). Mellan 2014 och 2018 minskade nybeviljandet av livränta med 67 procent. Dessa besparingar innebär att samhället glider undan från stöd och ansvar och övervältrar kostnader på utsatta enskilda. Det är ytterligare en orättvisa i ett arbetsliv där det redan finns stora klass- och könsmässiga skillnader i risken för olyckor och utslitning.

Försäkringskassan har vidtagit åtgärder för att handläggarna av sjukpenningärenden ska kunna lämna individuell information till sjukskrivna om arbetsskadeförsäkringen. Det är bra, men mer behöver göras. Vänsterpartiet har bland annat krävt att regeringen ska tillsätta en utredning med uppdraget att se över hur arbetsskadeförsäkringen kan förbättras för att ge fler arbetsskadade den ersättning de har rätt till. Vi menar att en bevislättnadsregel bör införas i arbetsskadeförsäkringen och att varaktighetskravet bör sänkas till sex månader.

Mot denna bakgrund vill jag fråga statsrådet Ardalan Shekarabi:

 

Avser statsrådet att ta några initiativ för att förbättra arbetsskadeförsäkringen?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-03-19 Överlämnad: 2020-03-20 Anmäld: 2020-03-24 Svarsdatum: 2020-04-01 Sista svarsdatum: 2020-04-01

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga