Art- och habitatdirektivet samt fågeldirektivet

Skriftlig fråga 2020/21:2498 av Mats Nordberg (SD)

Mats Nordberg (SD)

till Miljö- och klimatminister Per Bolund (MP)

 

EU:s artskyddsregler stipulerar att exploatering inte får göra att man dödar eller skadar djur-, växt- eller svamparter. Inte heller får man förstöra parnings- eller rastplatser.

Eftersom varje träd rimligen kan tjäna som rastplats för en fågel riskerar regelverket att medföra att tjänstemän kan stoppa absolut vilken avverkning som helst, för att bara nämna ett av problemen med detta regelverk. Sverige har därför i hittillsvarande praxis valt att betrakta reglerna som att de rimligen avser art och inte individ, alltså att en arts förekomst i Sverige inte ska hotas av exempelvis trädfällningen i exemplet ovan.

Den 4 mars tolkade EU-domstolen regelverket till att Sverige inte tagit tillräckligt stor hänsyn enligt regelverket i EU:s art- och habitatdirektiv. Därmed står det klart att det är individ som gäller, inte art. Beskedet från EU-domstolen tydliggör dessutom att förbuden omfattar även arter med gynnsam bevarandestatus, vilka alltså varken behöver vara hotade eller sällsynta.

Med den tolkning EU-domstolen gjort har vi därmed nu ett regelverk som inte är rättssäkert för skogsbrukare.

I Sverige pågår en utredning om art- och habitatdirektivet och dess tillämpning i Sverige, men denna drar ut på tiden och kan inte i sig ändra på EU:s regelverk.

Sverige ska inte acceptera regler och tolkningar som de facto omöjliggör skogsbruk. Förutom det orimliga i själva sakfrågan står detta helt i strid mot såväl principen att skogsbruk ska vara nationell kompetens som den generella principen om subsidiaritet. I och med EU-domstolens dom bör därför Sverige omedelbart reagera gentemot EU och begära ändring av de berörda direktiven, oavsett att hela art- och habitatdirektivet och fågeldirektivet, och i synnerhet deras artlistor, dessutom behöver uppdateras inom en inte avlägsen framtid​.

Med anledning av detta vill jag fråga miljö- och klimatminister Per Bolund​:

Har ministern för avsikt att, som en följd av EU-domstolens dom avkunnad den 4 mars, verka för att EU omgående ska revidera de direktiv som domstolen nu tolkat?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-04-12 Överlämnad: 2021-04-13 Anmäld: 2021-04-14 Svarsdatum: 2021-04-21 Sista svarsdatum: 2021-04-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga