Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor

Skriftlig fråga 2009/10:843 av Linna, Elina (v)

Linna, Elina (v)

den 27 maj

Fråga

2009/10:843 Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor

av Elina Linna (v)

till socialminister Göran Hägglund (kd)

I dag är det bara kvinnor som lever i en parrelation som har möjlighet att få tillgång till assisterad befruktning. Dock är det vanligt att ensamstående kvinnor söker behandling på klinik i till exempel Finland eller Danmark, och redan i dag föds det barn som tillkommit genom assisterad befruktning av ensamstående kvinnor i Sverige. Den traditionella kärnfamiljen som består av mamma, pappa, barn är en otidsenlig norm där många familjebildningar inte får plats. Det är rimligt att lagstiftningen anpassas till hur människor faktiskt lever sina liv. Det är möjligt för ensamstående kvinnor och män att prövas som adoptivföräldrar vilket innebär att lagstiftaren redan gjort bedömningen att ensamstående föräldrar är lika bra som föräldrar som lever tillsammans. Barn som har tillkommit genom assisterad befruktning enligt den svenska lagen har dessutom rätt att få uppgift om vem donatorn är när barnet uppnått tillräcklig mognad. De barn som tillkommit genom assisterad befruktning utomlands saknar ofta den möjligheten. Socialutskottets majoritet förutsätter i sitt betänkande 2006/07:SoU8 att regeringen noga följer frågan om ensamstående kvinnors rätt till assisterad befruktning och återkommer till riksdagen om regeringen finner det motiverat. I en tidigare interpellationsdebatt (Ip. 2007/08:302) har socialministern uttalat att regeringen följer frågan noga. I sitt betänkande 2009/10:SoU11 avslår utskottsmajoriteten flera motioner i frågan med motiveringen att regeringen ”aktivt analyserar frågan ur ett barnperspektiv”. Enligt min mening finns det ingen anledning för regeringen att låta frågan dra ut längre på tiden. 

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande fråga till socialministern:

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att ensamstående kvinnor ska få tillgång till assisterad befruktning inom den svenska sjukvården?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-05-27 Anmäld: 2010-05-27 Besvarad: 2010-06-02 Svar anmält: 2010-06-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-06-02)