Återbetalning till konsumenter av betalda flygresor

Skriftlig fråga 2019/20:1728 av Lars Beckman (M)

Lars Beckman (M)

till Statsrådet Lena Micko (S)

 

Allmänna reklamationsnämnden, ARN, har prövat frågan om konsumenter i Sverige har rätt till kontant återbetalning av resor i Sverige. ARN konstaterar i sin vägledande dom följande:

Enligt artikel 5.1.a och 8.1.a i EU-förordningen 261/2004 ska passagerarna vid inställd flygning av det lufttrafikföretag som skulle ha utfört flygningen erbjudas att välja mellan ombokning eller, om flygningen inte längre har något syfte med avseende på passagerarens ursprungliga resplan, återbetalning av hela inköpspriset för biljetten.  Enligt artikel 8.1.a och 7.3 ska beloppet betalas kontant, med elektronisk banköverföring, bankgirering eller check. Endast om passageraren har gett sitt skriftliga samtycke kan betalning ske med resevouchers och/eller andra tjänster. 

Till skillnad från vad som gäller för rätten till kompensation med standardbelopp enligt artikel 7 i förordningen framgår det inte av förordningstexten att rätten till återbetalning enligt artikel 8 kan begränsas av förekomsten av extraordinära omständigheter. Det framgår inte heller att rätten till återbetalning kan inskränkas på annat sätt.

Att en flygning ställs in till följd av en unik händelse, såsom en pandemi, som gett upphov till ett mycket stort antal inställda flygningar innebär därmed inte att rätten till återbetalning inte ska gälla. ARN konstaterar alltså att resenärer ska ha rätt till återbetalning.

I ett skriftligt svar från näringsministern samma dag som ARN meddelade sitt beslut så skriver statsrådet:

Regeringen har nyligen gett Kammarkollegiet i uppdrag att skyndsamt ta fram, tillgängliggöra och sprida information till paketresearrangörer och resenärer som tydliggör om och under vilka omständigheter värdebevis omfattas av en ställd resegaranti. Om fler resenärer accepterar värdebevis i stället för återbetalning skulle det kunna vara en del i att minska det ekonomiska trycket på resebranschen.

Ministerns svar stämmer inte överens med ARN:s rekommendation och vägledande beslut. Det råder oklarhet om vad Kammarkollegiet och Konsumentverket kommer att informera konsumenterna om.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Lena Micko:

 

Tänker statsrådet ta några initiativ med anledning av det som har framförts från ARN om att man har rätt till återbetalning av resor i kontanter för att klargöra vad som gäller?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-07-02 Överlämnad: 2020-07-03 Besvarad: 2020-07-17 Sista svarsdatum: 2020-07-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga