Åtgärder för ökat valdeltagande bland utlandssvenskar

Skriftlig fråga 2017/18:341 av Tina Acketoft (L)

Tina Acketoft (L)

till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

 

Demokratiutredningen uppmärksammade i sitt betänkande Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5) att valdeltagandet bland utlandssvenskar är särskilt lågt. En enig riksdag gjorde den 29 mars 2017 ett tillkännagivande till regeringen om åtgärder för att öka valdeltagandet bland utlandssvenskar. I betänkande 2016/17:KU22, som ligger till grund för tillkännagivandet, anför konstitutionsutskottet:

”Det låga valdeltagandet [bland utlandssvenskar] kan ha många orsaker. […] Ökad tillgänglighet i form av ändrade öppettider skulle sannolikt leda till ett högre valdeltagande. Öppettiderna för röstning på svenska ambassader och konsulat, inte minst vad gäller öppethållande på kvällar och helger, bör därför inför kommande val förbättras. Ett högt valdeltagande bland utlandssvenskar bör vara en prioriterad uppgift för utlandsmyndigheterna. Vidare bör utlandssvenskar ges bättre information om reglerna för att rösta, bl.a. om att en utlandssvensk efter tio år behöver anmäla sig för att finnas kvar i röstlängden.

Eftersom dessa förbättringsåtgärder kan genomföras utan lagändringar anser utskottet inte att det finns skäl att avvakta beredningen av Demokratiutredningens betänkande. Regeringen bör redan nu verka för att sådana förbättringar genomförs.”

Med förvåning konstaterar jag att regeringen i beskrivningen av förberedelserna inför 2018 års val i budgetpropositionen över huvud taget inte berör detta tillkännagivande. Under politikområdet Demokrati och mänskliga rättigheter redovisas ett antal åtgärder för att öka valdeltagandet i andra grupper. Däremot nämns inte en enda åtgärd för att möjliggöra ett ökat valdeltagande bland utlandssvenskar.

Med anledning av detta frågar jag kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke:

 

Vilka konkreta åtgärder inför 2018 års val avser ministern och regeringen att vidta för att leva upp till det av riksdagen beslutade tillkännagivandet om åtgärder för att öka valdeltagandet bland utlandssvenskar?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2017-11-27 Överlämnad: 2017-11-28 Anmäld: 2017-11-29 Svarsdatum: 2017-12-06 Sista svarsdatum: 2017-12-06

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga