Åtgärder mot farliga plankorsningar

Skriftlig fråga 2021/22:1414 av Patrik Jönsson (SD)

Patrik Jönsson (SD)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Efter flera uppmärksammade plankorsningsolyckor och reportage kring dessa lade regeringen vid 2019 års ingång ett uppdrag till Trafikverket att förbättra säkerheten vid plankorsningar som staten ansvarar för. Uppdraget löd: ”Trafikverket ska inom befintliga ekonomiska ramar se över hur arbetet för förbättrad säkerhet vid plankorsningar kan bedrivas effektivare i närtid. En analys ska genomföras av de konsekvenser som en eventuell omprioritering medför.”

Även om uppdraget var tämligen vagt och inte innefattade konkreta mål eller direkta krav på fysiska åtgärder borde uppgiften ändå anses som en högt prioriterad sådan för Trafikverket. Under 2021 omkom tio personer vid plankorsningsolyckor. Snittet de senaste åren har varit, suicid borträknat, fem omkomna per år. Trots att Trafikverket 2018 fick 3 miljarder riktat till att öka trafiksäkerheten har inte mycket hänt, och det finns fortfarande cirka 3 400 obevakade plankorsningar i landet. Trafikverket gjorde en genomgång av cirka 1 000 plankorsningar, och 180 av dessa identifierades som extra farliga. Av dessa har 18 åtgärdats, vilket utgör endast 10 procent. Sett till totalen är det dock endast 5 promille som åtgärdats. Vissa plankorsningar har stängts, vilket kan leda till problem för exempelvis boende som är i behov av en överfart eller för att bruka sin mark. Jag tror att ministern delar min uppfattning att arbetet med att förbättra säkerheten vid plankorsningar är otillfredsställande. Ett avsevärt högre tempo behövs för att förse fler plankorsningar med ljud, ljus och bomanläggningar, och arbetet med att siktröja behöver stärkas. Trafikverket behöver ett tydligare mål, en konkret plan och en adekvat uppföljning för att målmedvetet bygga bort problemet med plankorsningar.

Min fråga till infrastrukturminister Tomas Eneroth lyder därför:

 

Avser ministern att vidta fler åtgärder för att stärka trafiksäkerheten vid plankorsningar på det statliga järnvägsnätet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2022-04-04 Överlämnad: 2022-04-05 Anmäld: 2022-04-06 Svarsdatum: 2022-04-13 Sista svarsdatum: 2022-04-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga