Åtgärder vid avloppsutsläpp i Öresund

Skriftlig fråga 2019/20:1456 av Staffan Eklöf (SD)

Staffan Eklöf (SD)

till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

 

Under våren har vi kunnat ta del av oroväckande rapportering om stora mängder orenat avloppsvatten som har släppts ut i Öresund. Siffror från TV2 Lorry visar att det kan röra sig om uppemot 35 miljarder liter under fem års tid, bara från Köpenhamns kommun. Utsläpp har även förekommit från den svenska sidan. Avloppsvatten innehåller organiskt material som kräver syre för att brytas ned, vilket kan leda till syrebrist och döda havsbottnar. Det innehåller kväve och fosfor som bidrar till övergödningen samt läkemedelsrester som kan orsaka olika negativa effekter på havslevande organismer. Utsläppen ska givetvis ses i ljuset av övrig belastning av våra hav, men de har skett under en tid då stora ansträngningar har gjorts för att minska utsläppen från andra källor. Till exempel har mycket stränga krav ställts på enskilda avlopp på svensk landsbygd, med stora negativa effekter för vissa medborgare.

Ett djupare samarbete mellan våra länder inom förvaltningen av våra gemensamma havsområden och det som kan på verka dessa gynnar inte bara vår natur utan de nordiska invånarna likaså. Med en helhetssyn som spänner över havens alla påverkansfaktorer kan insatser sättas in effektivare och med mindre bieffekter för andra värden.

Öresund är Sveriges och Danmarks gemensamma sund, och ett ansvar ligger på båda länderna att förvalta sundet efter bästa förmåga.

Min fråga till miljö- och klimatminister Isabella Lövin är:

 

Vad kan Sverige göra ytterligare för att fördjupa och förbättra det svensk-danska samarbetet kring förvaltningen av Öresund?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-05-29 Överlämnad: 2020-06-01 Anmäld: 2020-06-02 Svarsdatum: 2020-06-10 Sista svarsdatum: 2020-06-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga