Avsiktsförklaringen mellan Naturvårdsverket och tre skogsbolag om ersättningsmarker

Skriftlig fråga 2021/22:807 av Mats Nordberg (SD)

Mats Nordberg (SD)

till Statsrådet Anna-Caren Sätherberg (S)

 

Enligt Skogsutredningen finns det omkring 500 000 hektar skyddsvärd produktiv skog inom och i nära anslutning till fjällnäragränsen som inte har formellt skydd. Utredningen skriver att hela denna yta har höga naturvärden och att Sverige kan sägas ha ett internationellt ansvar att bevara dessa skogar.

I regeringens proposition med anledning av Skogsutredningen har förslaget om det föreslagna nya skyddade området inte inkluderats. Sverigedemokraterna välkomnar att förslaget ströks. Det saknade stöd från de flesta av riksdagens partier. Bland de skäl som anförts mot förslaget är att just skogar i området nära fjällen redan är de helt dominerande bland skogar formellt undantagna från skogsbruk i Sverige, såväl genom formellt skydd som genom frivilliga åtaganden. Fortsatt brukande av skogar i inlandet är av stor betydelse för att upprätthålla kulturmiljöer, jordbruk och öppna landskap i området, vilket är nödvändigt för såväl artbevarande som turism. Vidare är brukandet av mycket stor betydelse för arbetstillfällen i inlandets kommuner i hela kedjan från plantering av skog till bearbetande industri. Upprätthållandet av skogsbilvägarna, som ju följer med brukandet, har därtill stor betydelse för friluftsliv, turism och bekämpande av skadegörare i skogen såsom eld, svampsjukdomar och insekter. Kommunalråd i flera kommuner i Norrlands inland har redan i massmedierna protesterat mot att oproportionerligt stora arealer skog blockeras från brukande. Sverigedemokraterna anser att arealen skog undantagen från skogsbruk i området inte ska öka ytterligare. Nyttan motsvarar inte de negativa konsekvenserna, och brukandeförbudet är i själva verket snarast kontraproduktivt.

Naturvårdsverket skrev våren 2021 en avsiktsförklaring med tre skogsbolag om att dessa skulle överlämna sina skogar till staten i det område som Skogsutredningen markerat och som utbyte i första hand få tillgång till ersättningsmark i närheten av, men utanför, det område som Skogsutredningen vill skydda formellt.

Sverigedemokraterna känner stor oro för att den ersättningsmark som nämns i avsiktsförklaringen delvis kan komma från enskild mark som kommer ut på marknaden. Detta skulle minska arealen enskilt ägd skogsmark i Norrlands och eventuellt norra Svealands inland. 

Min fråga till statsrådet Anna-Caren Sätherberg är därför:

 

Kommer statsrådet att säkerställa att Naturvårdsverket nu häver avsiktsförklaringen mellan Naturvårdsverket och skogsbolagen, givet att den del av Skogsutredningen som avsiktsförklaringen bygger på inte ingår i regeringens proposition med anledning av Skogsutredningen och givet de negativa konsekvenser av ett ytterligare minskat brukande av skogarna som påtalats av flera partier och av kommuner i mellersta och norra Sveriges inland?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2022-01-17 Överlämnad: 2022-01-19 Anmäld: 2022-01-20 Svarsdatum: 2022-01-26 Sista svarsdatum: 2022-01-26

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga