Avskaffande av förbränningsskatten på avfall

Skriftlig fråga 2006/07:1645 av Hallengren, Lena (s)

Hallengren, Lena (s)

den 14 september

Fråga

2006/07:1645 Avskaffande av förbränningsskatten på avfall

av Lena Hallengren (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Att återvinna material i stället för att förbränna det är ett effektivt sätt att minska Sveriges klimatpåverkan. År 2006 införde riksdagen, med stöd av bland annat Folkpartiet, en förbränningsskatt för avfall. I den socialdemokratiska regeringens proposition angavs bland annat att ”det är angeläget att den del av det brännbara avfallet som bättre lämpar sig för materialåtervinning inte förs till förbränning. Detta avfall bör i stället materialåtervinnas i enlighet med avfallshierarkin. Ett övergripande syfte bakom en skatt på avfall som förbränns är därför att öka materialåtervinningen genom att denna relativt sett blir ekonomiskt fördelaktigare.”

Såväl Naturskyddsföreningen som branschorganet Återvinningsindustrierna konstaterar att förbränningsskatten innebär att det är lönsamt att minska mängden avfall som går till förbränning, helt i enlighet med lagstiftningens intentioner. Ändå överväger regeringen, enligt vad finansminister Anders Borg angav i en interpellationsdebatt den 12 juni i år, att avveckla förbränningsskatten på avfall.

Jag vill fråga finansministern:

Kommer ministern att verka för att förbränningsskatten avskaffas?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2007-09-14 Anmäld: 2007-09-18 Besvarad: 2007-09-19 Svar anmält: 2007-09-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-09-19)