Bästeträsk - riksintresse för dricksvatten

Skriftlig fråga 2008/09:1075 av Svensson Smith, Karin (mp)

Svensson Smith, Karin (mp)

den 1 juli

Fråga

2008/09:1075 Bästeträsk – riksintresse för dricksvatten

av Karin Svensson Smith (mp)

till miljöminister Andreas Carlgren (c)

De kommande klimatförändringar, som vi inte kan förhindra, ställer krav på att samhället vidtar åtgärder för att värna de naturresurser och ekosystemstjänster som vi är beroende av för vår överlevnad. Bästeträsk är mycket viktigt för norra Gotlands dricksvattenförsörjning och måste skyddas mot exploatering.

I regeringens förslag till ändring i 3 kap. miljöbalken kan grundvattentäkter utpekas som riksintressen men inte ytvattentäkter. Svenskt Vatten, branschorganisation för vatten- och avloppsreningsverken, anser att förslaget inte bör skilja mellan yt- och grundvattentäkter som riksintressen. Möjligheten att peka ut båda som riksintressen skulle göra att dricksvattenförsörjningen kan avvägas på lika villkor mot andra intressen i samhällsplaneringen.

Min fråga till Andreas Carlgren:

Är ministern beredd att verka för att Bästeträsk och andra ytvattentäkter för dricksvatten klassificeras som riksintresse i miljöbalken?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-07-01 Besvarad: 2009-07-10 Anmäld: 2009-08-13 Svar anmält: 2009-08-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-07-10)