Biogasens utvecklingspotential

Skriftlig fråga 2021/22:692 av Per-Arne Håkansson (S)

Per-Arne Håkansson (S)

till Statsrådet Khashayar Farmanbar (S)

 

Hösten och vinterns energipolitiska debatt har till stor del handlat om de stora skillnaderna i pris mellan norra och södra Sverige.

Bland åtgärder för att jämna ut skillnaderna över landet har nämnts pågående satsningar på effektivare kraftöverföring samt ökad energiproduktion i Skåne och södra Sverige, såsom havsbaserad vindkraft och biogas.

Utifrån detta vill jag lyfta fram biogasens betydelse och den tillgång den utgör för samhället.

Biogas är cirkulär ekonomi i praktiken, där samhällets avfall blir till förnybar energi och biogödsel. Den vanligaste framställningen sker genom rötning. En fördel är att biogas kan matas in i naturgasledningar och användas på samma sätt. Användningsområdena är omfattande, såsom el, värme och fordonsbränsle. Inte minst inom flyget framhålls biobränsle som effektivt och en starkt bidragande faktor i kommande utvecklingsarbete med att nå uppsatta miljömål. 

Genom satsningar på biogas skapas jobb och främjas tillväxt inom gröna näringar såsom jordbruk och skogsbruk. Potentialen för ytterligare satsningar och utveckling är stor framför allt i Skåne. Framhållas kan även kommunägda återvinnings- och avfallsanläggningar samt va-verken. Avloppsreningsverken är en av de största producenterna. 

Biogasen bidrar på ett påtagligt sätt till att nå samhällets miljö- och klimatmål. Försörjningstrygghet, arbetstillfällen och tillväxt är andra viktiga samhällsnyttor. I Biogasmarknadsutredningen, som genomfördes på regeringens initiativ 2019, framhålls vikten av ökad långsiktighet och investeringsvilja hos producenterna. 

Den svenska biogasen består till största delen av restprodukter, och när produktionen kommer från gödsel rör det sig till stora delar om hundraprocentigt fossilfritt.

Samarbete mellan samhällets olika aktörer, akademi och näringsliv, är en viktig förutsättning för fortsatt utveckling av biogas. 

Jag vill med anledning av ovanstående fråga statsrådet Khashayar Farmanbar:

 

Avser statsrådet att verka för att på ett långsiktigt sätt stimulera ökad produktion och mer användning av biogas i Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2022-01-03 Överlämnad: 2022-01-04 Anmäld: 2022-01-11 Svarsdatum: 2022-01-12 Sista svarsdatum: 2022-01-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga