Blyfri ammunition

Skriftlig fråga 2019/20:1071 av Lina Nordquist (L)

Lina Nordquist (L)

till Statsrådet Jennie Nilsson (S)

 

Redan låga halter bly skadar nervsystem och syresättning hos människor och andra djur. Sedan många år pågår därför ett arbete med att minska utsläppen av bly i naturen. Inom EU pågår nu ett arbete för att nå ett förbud mot användning av bly i ammunition, såväl hagel som kulammunition. Förslaget väntas läggas under 2020. 

I dag saknas tillräckliga alternativ godkänd blyfri ammunition i Sverige för jakt på inte minst vildsvin, hjort och älg. Inom viltvården måste miljöaspekter vägas mot lidande, och det innebär att blyfri ammunition snabbt och smärtfritt behöver döda viltet för att få användas. 

Naturvårdsverket är den myndighet som utfärdar föreskrifter om vilken ammunition som är godkänd för respektive vilt. Det är därmed den myndighet som med hjälp av forskning och kunskap och med kloka, analytiska avvägningar behöver avgöra vilken ammunition som eventuellt kan användas i stället för dagens blyhaltiga. Om Naturvårdsverket inte ser över, och där så är möjligt uppdaterar, dessa föreskrifter riskerar svensk viltvård helt i onödan en situation där viss ammunition förbjuds utan att någon annan finns att använda i stället.

Det är min uppfattning att regeringen behöver säkra att Naturvårdsverket nu prioriterar arbetet med föreskrifter om jaktmedel, så att svensk viltvård i möjligaste mån kan fortsätta när nya, mer miljövänliga EU-regler träder i kraft.

Med anledning av ovanstående blir min fråga till statsrådet Jennie Nilsson:

 

Är statsrådet och regeringen beredda att säkra att detta arbete prioriteras?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-03-09 Överlämnad: 2020-03-10 Anmäld: 2020-03-11 Svarsdatum: 2020-03-18 Sista svarsdatum: 2020-03-18
Svar på skriftlig fråga