Bristande kontroll av utbetalad assistansersättning

Skriftlig fråga 2016/17:1803 av Cecilia Widegren (M)

Cecilia Widegren (M)

till Statsrådet Åsa Regnér (S)

 

Försäkringskassan har, enligt uppgift från Svenska Dagbladet, betalat ut nära 4 miljarder kronor i assistansersättning till bolag som misstänks fuska och lura till sig assistansersättning. Felaktiga utbetalningar är givetvis helt oacceptabla. Det handlar enligt uppgift om uppemot 15 olika assistansbolag som misstänks bedriva oseriös och brottslig verksamhet.

Assistansreformens legitimitet måste långsiktigt värnas. Händelser som de som nu upptäckts inom Försäkringskassan, att kontroll av utbetalningar till assistansersättning brister och dessutom genomförts under flera år bidrar tyvärr till att underminera assistansreformen och drabbar främst alla dem som har legitim rätt till assistansersättning. Det är regeringen som bär ansvaret för detta.

Moderaterna är stolta över den genomgripande assistansreform som den borgerliga regeringen genomförde 1994. Den vill vi värna. Detta kräver att det ska råda nolltolerans mot fusk, missbruk, bedrägeri och brottslighet. Valfrihet, konkurrens, öppenhet och tydliga kvalitetskrav leder till bättre utförd assistansverksamhet. Detsamma ska gälla alla utbetalningar av assistansersättning. Utan väl genomförd kontroll, uppföljning och tillsyn finns risker att missbruk av medel uppstår. Det driver på kostnadsutvecklingen.

Det var, enligt uppgifter, först förra året som Försäkringskassan påbörjade arbetet att stoppa utbetalningar till dessa misstänkta bolag. Det handlar om 18 bolag som har fått utbetalningar stoppade. Detta visar vikten av att inte bara införa Moderaternas förslag om generell tillståndsplikt inom all välfärdsverksamhet, utan också att förstärka tillstånden till att upprätt hålla kvalitet samt inte minst ordning och reda. Vi vill stärka och upprätthålla obligatorisk granskning av allmänna lämplighetskrav, krav på kunskap och kompetens samt krav på ekonomisk uthållighet och prövning av bolagens ägare och ledning. Tyvärr har regeringen hittills avvisat generell tillståndsplikt. Det är något som vi beklagar. Vi menar på att kvalitetsarbete måste genomsyra hela välfärden.

Nu måste regeringen och ansvarigt statsråd Åsa Regnér agera. Det räcker inte med att tillsätta fler utredningar. Det är inte acceptabelt att assistansersättning går till bolag som misstänks fuska och lura sig till felaktiga utbetalningar av assistansersättning.

Mot denna bakgrund vill jag ställa följande fråga till statsrådet Åsa Regnér:

 

Vilken analys gör statsrådet av att flera miljarder kronor kan ha betalats ut felaktigt och vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att se till att kontroll, uppföljning och tillsyn alltid sker på ett sätt så att fusk, missbruk, bedrägerier och brottslighet inte förekommer av assistansmedel?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2017-08-10 Överlämnad: 2017-08-14 Besvarad: 2017-08-28 Sista svarsdatum: 2017-08-28 Anmäld: 2017-08-31

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga