Bristande sammanhållning i rättskedjan

Skriftlig fråga 2018/19:717 av Ellen Juntti (M)

Ellen Juntti (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Nyligen överlämnade Riksrevisionen en granskningsrapport gällande sammanhållningen av rättskedjan, det vill säga hur polis, åklagare, domstolar och kriminalvård samverkar myndigheterna emellan. Granskningen visar att regeringen har brustit i styrningen av myndigheterna och inte haft tillräckligt fokus på rättskedjan som helhet.

Givet att dessa verksamheter hänger ihop och tillsammans utgör det samlade rättsväsendet i Sverige, och därmed påverkas av varandras arbete, är det centralt att även styrningen av myndigheterna är sammanhållen. Riksrevisionens granskning visar dock på motsatsen, nämligen att regeringens styrning har varit inriktad på de enskilda myndigheterna och saknat ett helhetsperspektiv.

Detta har, enligt Riksrevisionen, delvis berott på Justitiedepartementets interna arbetsprocesser och ansvarsfördelning samt att helhetsperspektivet saknats i viktiga styrdokument.

Vidare konstaterar Riksrevisionen att det är svårt att följa hela kedjans arbete och resultat, vilket försvårar möjligheterna att säkerställa hög effektivitet och god hushållning i rättskedjan.

Resultaten från Riksrevisionens granskning är allvarliga då en bristande effektivitet i rättskedjan kan i förlängningen innebära att brottsoffer inte får den adekvata hjälp som de har rätt till.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Hur och när avser ministern att åtgärda dessa allvarliga brister när det gäller sammanhållningen i rättskedjan?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-06-05 Överlämnad: 2019-06-05 Anmäld: 2019-06-10 Svarsdatum: 2019-06-12 Sista svarsdatum: 2019-06-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga