den ekonomiska situationen vid Sveriges lantbruksuniversitet

Skriftlig fråga 2003/04:1611 av Wahlgren, Marie (fp)

Wahlgren, Marie (fp)

den 9 september

Fråga 2003/04:1611

av Marie Wahlgren (fp) till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om den ekonomiska situationen vid Sveriges lantbruksuniversitet

På grund av ekonomiskt underskott planerar nu Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, en neddragning av ca 200 tjänster. Detta beror på minskade statliga anslag och sämre möjligheter till extern finansiering. En neddragning med 200 tjänster på ett universitet med 3 200 anställda märks naturligtvis i verksamheten. Samtidigt har jordbruksministern lovat satsningar på bland annat hästforskning. Detta låter sig naturligtvis inte göras utan att ytterligare nedskärningar och omprioriteringar görs.

Ministern har, under en tidigare interpellationsdebatt om situationen för framför allt seniorforskarna vid SLU, sagt att generationsskiftet i forskningen är en prioriterad fråga för regeringen.

SLU har dessutom fått ett ökat uppdrag vad gäller antalet examina i forskarutbildningen och enligt de planeringsförutsättningar som angivits i regleringsbrevet för SLU ska antalet examinerade öka även under nästa fyraårsperiod, 2005@2008.

Med anledning av SLU:s ekonomiska situation och de stora personalnedskärningar som nu planeras undrar jag vilka åtgärder ministern avser att vidta för att kunna uppfylla de mål som regeringen har för forskningspolitiken i allmänhet och för SLU i synnerhet.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2004-09-09 Anmäld: 2004-09-14 Besvarad: 2004-09-15 Svar anmält: 2004-09-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-09-15)