Dispensgivning för mobila kranar

Skriftlig fråga 2019/20:641 av Anders Åkesson (C)

Anders Åkesson (C)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Mobila kranar med hög lyftkapacitet är en förutsättning för ett fungerande samhälle. Kranarna är av naturliga skäl tunga, tyngre än ordinarie godstransporter, och för att skydda det allmänna vägnätet finns därför ett omfattande regelverk för var, när och hur dessa mobila kranar och andra tunga transporter har tillstånd att nyttja vägnätet.

Tillstånd att förflytta mobilkranar och till andra tunga transporter ges genom ett dispensförfarande som anger vägsträcka, villkor för hastighet, tider och passage av broar och andra känsliga delar av vägnätet samt krav på vägtransportledare. Både landets 290 kommuner och Trafikverket är i dag i varierande grad involverade i dispenshanteringen.

Inte sällan sker inställelse av mobilkran till arbetsställe med kort framförhållning, till exempel i samband med olyckor. Vid sådana tillfällen eller då passage sker genom en kommun som saknar erfarenhet av att handlägga dispens för nyttjande av vägnät inom kommunen eller då ett sedan tidigare beställt uppdrag, med given dispens, med anledning av förseningar förskjuts i tid uppstår problem.

Behov av snabb inställelse och tunga lyft är ett problem att hantera inom ramen för dagens regelverk. Ett förenklat och mer flexibelt tillämpat regelverk är av vikt för att underlätta och vidmakthålla en legal och korrekt process för en samhällsviktig verksamhet. 

Ett sätt att möta utmaningen som beskrivs ovan skulle kunna vara att Trafikverket delegeras att, efter samråd med berörda väghållare, sköta all dispenshantering avseende transporter av mobila kranar och tunga fordon.

Min fråga till infrastrukturminister Tomas Eneroth blir:

 

Är ministern beredd att medverka till en fortfarande rättssäker men jämfört med i dag snabbare och mer flexibel dispensgivning avseende nyttjande av det allmänna vägnätet för mobilkranar och andra tunga transporter?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2019-12-13 Överlämnad: 2019-12-16 Anmäld: 2019-12-17 Sista svarsdatum: 2019-12-30 Svarsdatum: 2020-01-09
Svar på skriftlig fråga