Dödförklaring

Skriftlig fråga 2016/17:44 av Amir Adan (M)

Amir Adan (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Om någon som är försvunnen kan befaras vara död får han eller hon under vissa förutsättningar dödförklaras. Bestämmelser om dödförklaring finns i lagen (2005:130) om dödförklaring. Det är Skatteverket som beslutar i ärenden om dödförklaring. Ansökan om dödförklaring görs på en särskild blankett och lämnas till Skatteverkets huvudkontor. Om en person har försvunnit och befaras ha omkommit utan att det finns några som helst tecken på vad som inträffat eller bevisningen inte är tillräckligt stark får frågan om dödförklaring tas upp tidigast fem år efter försvinnandet. 

Om det gäller en person som är folkbokförd i Sverige och är registrerad som gift i folkbokföringen måste ett ändrat civilstånd styrkas. Det innebär att om exempelvis en kvinna som är registrerad som gift uppger att hennes make har dött i utlandet måste dödsfallet styrkas. För att uppgifterna ska anses styrkta krävs att de handlingar om dödsfallet som visas upp har ett högt bevisvärde. När det gäller handlingar utfärdade i länder som till exempel Somalia anser svenska myndigheter att de som regel har lågt bevisvärde. 

Konsekvenserna för de familjer där Skatteverket anser att bevisvärdet är för svagt är enorma. Det kan bland annat innebära att barnen till de drabbade familjerna inte kan beviljas pass, då polisen kräver bägge vårdnadshavarnas medgivande för att utfärda pass, vilket är en omöjlighet, eller att maka/make inte har möjlighet att gifta om sig, då personen i fråga redan är folkbokförd som gift. Att Skatteverket anser att en avliden person fortfarande lever påverkar de anhöriga mycket. Exempelvis kan pensioner fortsätta att betalas ut, medan efterlevandebidrag till minderåriga barn uteblir. Därför bör man underlätta för de familjer som är drabbade, i stället för att försvåra för de anhöriga att gå vidare. 

Mot bakgrund av ovanstående vill jag ställa följande fråga till finansminister Magdalena Andersson:

 

Hur avser ministern att skyndsamt se över möjligheterna för undantag för personer som kommer i kläm på grund av att svenska myndigheter inte godkänner vissa länders handlingars bevisvärde vid dödförklaringar? 

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2016-09-23 Överlämnad: 2016-09-27 Anmäld: 2016-09-28 Svarsdatum: 2016-10-05 Sista svarsdatum: 2016-10-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga