Driftsstöd till Halmstads och Jönköpings flygplatser

Skriftlig fråga 2019/20:1333 av Staffan Eklöf (SD)

Staffan Eklöf (SD)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Den del av infrastrukturen som flygtrafiken och flygplatserna utgör har drabbats hårt av coronapandemin. Halmstads och Jönköpings flygplatser har helt tappat sin kommersiella trafik, andra stora delar av den. Samhällskritisk trafik fortsätter, men ersättningarna för den kan inte täcka de höga fasta kostnaderna, vilket leder till underskott trots omfattande besparingar på personalen. Det finns en risk att situationen kommer att leda till att vissa flygplatser inte kan hålla öppet för trafik.

I förlängningen kan underskotten för andra flygplatser leda till att beslut tas om nedläggning av kommunägda flygplatser, eftersom kommunerna redan före pandemin betalade för det underskott som uppstod när den statliga finansieringen var otillräcklig och intäkterna inte fördelades jämnt mellan flygplatser. Dessutom har kommunerna några år med en ovanligt pressad ekonomi framför sig.

Detta sker samtidigt som flygindustrin är inne i en spännande utveckling, som inom några år kan leda till en flyginfrastruktur i Sverige som är klimatvänlig och som möjliggör flygning mellan småorter på ett annat sätt än i dag. Flygplatserna förbereder ankomsten av elflyg inom en nära framtid och märker av en ökad efterfrågan och betalningsvilja för biobränslen. Det finns alltså stora möjligheter. Utvecklingen hotas av att nödvändiga investeringar och normalt underhåll inte blir av i en alltför pressad ekonomi och av att kompetent personal riskerar att förloras från flygplatserna, till följd av krisen.

Staten bör ta ett större ansvar. Det behövs långsiktiga förändringar, men driftsstöd här och nu kan säkerställa att viktig kompetens inte tappas och att framtidstron inom flyget inte kommer av sig.

Det är oklart om flygplatserna kommer att träffas av det aviserade omsättningsstödet, och det träder inte i kraft förrän den 1 juli. Flera flygplatser kan dessförinnan ha tvingats stoppa sin verksamhet.

Sverigedemokraterna har lagt fram ett utskottsinitiativ med uppmaning till regeringen att snarast återkomma med ett förslag som innebär att statliga medel tilldelas icke-statliga regionala flygplatser som är nödvändiga för att flygplatserna ska kunna upprätthålla sin drift.

Sverigedemokraterna har också i vårbudgetmotionen föreslagit att nödvändiga medel tillskjuts för att säkerställa fortsatt drift av regionala flygplatser.

Utifrån diskussioner med Svenska Regionala Flygplatser behövs tillskott om ca 2–4 miljoner kronor per flygplats för att upprätthålla driften. Sverigedemokraternas förslag beräknas kosta ca 100–150 miljoner kronor över kommande kvartal.

Det är viktigt att bland annat Halmstads och Jönköpings flygplatser kan få statligt driftsstöd.

Min fråga till infrastrukturminister Tomas Eneroth blir därför:

 

Kommer ministern och regeringen att medverka till att ge de regionala flygplatserna statligt driftsstöd för att säkerställa driften under den närmaste svåra tiden och undvika långsiktiga negativa effekter?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-05-08 Överlämnad: 2020-05-11 Anmäld: 2020-05-12 Svarsdatum: 2020-05-20 Sista svarsdatum: 2020-05-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga