Dyslexisatsning för blivande lärare

Skriftlig fråga 2020/21:1004 av Roger Haddad (L)

Roger Haddad (L)

till Statsrådet Matilda Ernkrans (S)

 

Nyligen uppmärksammade jag i riksdagens frågestund statsrådet på det omfattande problemet med bristande kompetens om dyslexi bland många lärare som redan verkar i skolan. Detta påverkar inte bara undervisningens kvalitet utan drabbar främst elever med läs- och skrivsvårigheter som därmed inte får rätt stöd eller tidigt stöd. Detta kan få förödande konsekvenser för de enskilda eleverna, som riskerar att misslyckas i skolan trots att de, om de får anpassat stöd, hade kunnat uppnå målen i skolan. Det är uppenbart att detta brister i skolan och att många ungdomar när och om de får extra stöd får det alldeles för sent. Det borde införas en nationell fortbildning kring läs- och skrivsvårigheter, men också exempelvis dyskalkyli, så att fler lärare kan fortbilda sig. De specialpedagogiska satsningarna är välkomna men täcker inte alls dessa centrala områden.

Vi liberaler menar även att lärarutbildningen borde genomlysas utifrån bristande kompetens och utbildning om elever med dyslexi. Här krävs nya initiativ. Liberalerna menar att det inte räcker med de punkter som vi redan avklarat inom ramen för januariavtalet kring lärarutbildningen. Detta är en ny fråga som vi lyfter. Därför är jag inte nöjd med det svar statsrådet gav under frågestunden med en allmän hänvisning till januariavtalet. Det står inget där om dyslexi.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Matilda Ernkrans:

 

Vilka konkreta initiativ avser statsrådet och regeringen att vidta för att öka kunskapen och kompetensen hos bland annat lärarstudenterna om läs- och skrivsvårigheter?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-12-14 Överlämnad: 2020-12-15 Anmäld: 2020-12-16 Svarsdatum: 2020-12-29 Sista svarsdatum: 2020-12-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga