Energipolitiken och konkurrensen för enskilda företag

Skriftlig fråga 2007/08:1585 av Hamilton, Carl B (fp)

Hamilton, Carl B (fp)

den 27 augusti

Fråga

2007/08:1585 Energipolitiken och konkurrensen för enskilda företag

av Carl B Hamilton (fp)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

Energimyndighetens finansiering av ett projekt i Piteå kan komma att driva bort ett lönsamt och jobbskapande privat företag från marknaden, Arizona Chemical tidigare Bergvik Kemi. Det har i över 70 år använt råtallolja till en lång rad lönsamma produkter, i allt från vägfärger till bränsleadditiv. Att det skulle vara rationellt, som Energimyndigheten hävdar, att i stället elda upp denna råvara som har en värdekedja som är betydligt längre än till en eldstad är synnerligen osannolikt. (http://www.energimyndigheten.se/sv/Forskning/Projektdatabas/ och sök på projekttiteln SunPineDiesel – Motorbränslen från skogsråvara.)

Alliansen uppmärksammade redan långt före valet 2006 att den offentliga sektorn genom stöd, krånglig offentlig upphandling och subventioner har tillåtits konkurrera ut annars lönsamma enskilda, privata företag. Sådant ska inte få förekomma är alliansregeringens principiella hållning.

De fall jag här vill fokusera på är selektiva stöd och program som snedvrider konkurrensen och frågan är hur konkurrenssnedvridande konsekvenser av den förda energipolitiken ska förhindras så att lönsamma företag inte slås ut av mer eller mindre selektiva offentliga stöd. Den översyn av konkurrenslagen som nu pågår bör utmynna i en skärpning som uttryckligen hindrar statliga aktörer från att genom selektiva åtgärder orsaka skador på privata företag.

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att inom energipolitiken med dess många statliga ingrepp, säkerställa enskilda företags rättsäkerhet, samt konkurrensneutralitet när olika energipolitiska åtgärder vidtas, så att lönsamma och jobbskapande företag skyddas mot utslagning på grund av selektiva offentliga stöd?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2008-08-27 Anmäld: 2008-08-28 Besvarad: 2008-09-12 Svar anmält: 2008-09-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-09-12)