Enskildas inflytande över val av hjälpmedel

Skriftlig fråga 2014/15:225 av Bengt Eliasson (FP)

Bengt Eliasson (FP)

till Statsrådet Åsa Regnér (S)

 

För en tid sedan gav regeringen ett antal uppdrag till Socialstyrelsen inom hjälpmedelsområdet. De handlar bland annat om att på olika områden utveckla kunskapsstöd till sjukvårdshuvudmän och förskrivare på hjälpmedelsområdet samt att utveckla statistik och på andra sätt samla in kunskap om regelverk, förskrivning och kostnadsutveckling.

Detta är angelägna uppdrag. Skillnaden mellan olika landsting förefaller vara stor, och Sveriges Kommuner och Landstings arbete med rekommendationer har inte fått tillräckligt genomslag.

Men samtidigt lägger den nuvarande regeringen nu en död hand över arbetet med att låta människor med funktionsnedsättning själva välja sina hjälpmedel. I vackra men till intet förpliktande fraser talas om värdet av valfrihet, inflytande och delaktighet, men i de konkreta uppdragen avbryts alla pågående insatser för ökad valfrihet. När Socialstyrelsen inte längre får ta fram en vägledning för landstingen om hur de kan arbeta med fritt val av hjälpmedel blir det naturligtvis svårare för landstingen att skapa väl fungerande modeller. Enligt min mening innebär beslutet att den enskildes inflytande och delaktighet försämras. De som blir lidande är de som behöver hjälpmedel, som åter omyndigförklaras.

Jag vill därför fråga statsrådet:

 

Vilka sakliga överväganden ligger bakom beslutet att avbryta arbetet med fritt val av hjälpmedel?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-02-13 Överlämnad: 2015-02-16 Anmäld: 2015-02-17 Svarsdatum: 2015-02-25 Sista svarsdatum: 2015-02-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga