EU:s lagstiftning om genetiskt modiferade livsmedel och foder

Skriftlig fråga 2014/15:751 av Johan Hultberg (M)

Johan Hultberg (M)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

EU har världens strängade lagstiftning beträffande genetiskt modifierade organismer, GMO. Lagstiftningen ska säkerställa att endast säkra genetiskt modifierade livsmedel ges marknadstillträde. Därför genomför den Europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten, Efsa, en noggrann prövning och riskbedömning av varje genetiskt modifierad livsmedel innan det eventuellt godkänns och ges marknadstillträde.

För en tid sedan la kommissionen fram ett förslag om att ge medlemsstaterna möjlighet att begränsa eller rent av förbjuda användning av genetiskt modifierade livsmedel och foder inom sina territorier. Kommissionen vill öppna upp för medlemsstaterna att på eget initiativ och utifrån oklara skäl stoppa handel med produkter som redan blivit prövade och godkända på EU-nivå. Moderaterna och övriga Allianspartier är djupt kritiska till förslaget då förslaget äventyrar principerna för EU:s inre marknad och då det dessutom är mycket tveksamt om förslaget är förenligt med gällande WTO-regler.

När förslaget var uppe till en första överläggning i riksdagens miljö- och jordbruksutskott kunde regeringen anmärkningsvärt nog inte presentera en tydlig ståndpunkt. Statssekreterare Backteman kunde då inte svara på om regeringen stödde förslaget eller inte. Å ena sidan hade regeringen förståelse för att det är möjligt att godkännandeprocessen av GMO kan förbättras genom tillämpning av lagförslaget men samtidigt ställde man sig frågande till förslaget och hur det ska kunna tillämpas i praktiken. Att regeringen inte har en klar, eller måhända gemensam, uppfattning om förslaget är allvarligt då det minskar Sveriges möjlighet till påverkan. För Moderaterna är det självklart att Sverige, genom regeringen, ska motsätta sig förslaget och verka för att kommission drar det tillbaka.

Inför diskussionerna på det senaste Jordbruks- och fiskerådet den 13 juli hade det luxemburgska ordförandeskapet uppmanat medlemsländerna att reflektera över nedan tre frågor kopplade till kommissionens förslag.

1. I vilken utsträckning anser medlemsstaterna att det föreslagna undantagsalternativet kan erbjuda dem en genomförbar och rättsligt hållbar lösning?

2. Anser medlemsstaterna att det finns tillräckliga uppgifter tillgängliga om de eventuella konsekvenserna av den föreslagna åtgärden? Om inte, vilken typ av information eller analys skulle de vilja erhålla som en prioriterad fråga?

3. Anser medlemsstaterna att det vore lämpligt att undersöka andra alternativ, och i så fall vilka?

Tyvärr gav den svenska regeringen inte ett ordentligt svar på ordförandeskapets frågor utan duckade med hänvisning till att man avvaktar den analys av förslaget som rådets rättstjänst ska genomföra. Det är bra att förslaget nu får en gedigen rättslig granskning men samtidigt måste regeringen likväl presentera en uppfattning i själva sakfrågan.

Med anledning av ovan vill jag fråga statsrådet;

Anser statsrådet och regeringen, om det är förenligt med EU:s fördrag och WTO-rätten, att det vore önskvärt att ge medlemsstaterna möjlighet att begränsa eller förbjuda användning av genetiskt modifierade livsmedel och foder inom sina territorier?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2015-08-03 Överlämnad: 2015-08-03 Sista svarsdatum: 2015-08-17 Svarsdatum: 2015-08-26 Anmäld: 2015-08-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.